1.

بررسی تنوع بیماریزایی جدایه‌های مختلف Verticillium dahliae Kleb. و ارزیابی مقاومت برخی ارقام بادمجان نسبت به آن‌ها

صفحه 1-11
سحر تاری؛ مژده ملکی؛ داریوش شهریاری

2.

بررسی اختلاف بیماری‌‌زائی جدایه‌‌های قارچ Cercospora beticola Sacc، عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورائی چغندرقند و ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های چغندرقند نسبت به این بیماری

صفحه 13-24
یاشار ریاضی؛ مژده ملکی؛ داریوش شهریاری

3.

ارزیابـی مقاومت تعـدادی از ارقام توتون نسبت به پژمردگی فـوزاریومی و نماتـد ریشه‌گرهی در شرایط طبیعی مزرعه

صفحه 25-33
مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی

4.

بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا‌خشک به نماتد ریشه‌گر‌هی گونه Meloidogyne. incognita در شرایط مزرعه در استان گلستان

صفحه 35-41
محمد قاسمی تیرتاشی؛ سعید نصراله نژاد؛ سید افشین سجادی

5.

بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

صفحه 43-50
فاطمه معماری؛ سعید محمدزاده نمین؛ مسعود حکیمی‌تبار

6.

گـزارش دو گونـه سـن Ectomocoris cordiger Stål, 1866 ,(Hemiptera: Reduviidae) Reduvius disciger Horvagh, 1896 از برخی استان‌های ایران

صفحه 51-52
ماهرخ شکری مژدهی؛ علیمراد سرافرازی؛ ژینوس رستگار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.