امیدی, جلال, عبدالمحمدی, سمانه, بخشی پور, مهدی, شیخ پور, میثم. (1397). امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(32), 11-20.
جلال امیدی; سمانه عبدالمحمدی; مهدی بخشی پور; میثم شیخ پور. "امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8, 32, 1397, 11-20.
امیدی, جلال, عبدالمحمدی, سمانه, بخشی پور, مهدی, شیخ پور, میثم. (1397). 'امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(32), pp. 11-20.
امیدی, جلال, عبدالمحمدی, سمانه, بخشی پور, مهدی, شیخ پور, میثم. امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 8(32): 11-20.