نظری, علی اشرف. (1390). ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(14), 1-24.
علی اشرف نظری. "ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 14, 1390, 1-24.
نظری, علی اشرف. (1390). 'ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(14), pp. 1-24.
نظری, علی اشرف. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(14): 1-24.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.