کلیدواژه ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 29

1

اثرات پارامترهای بزرگ‌مقیاس حوضه آبریز بر رودخانه سیمینه‌رود

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 45-67
فرشید بستان منش راد؛ صادق پرتانی؛ روح اله نوری

2

ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 9، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 101-113
مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان

3

ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در جهت ناپایداری توسعه سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: باغشهر مراغه طی سال های 1380 تا 1390)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 9، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 73-84
رسول قربانی؛ راضیه تیموری؛ نعیمه ترکمن نیا؛ علیرضا جدیدیان

4

ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در جهت ناپایداری توسعه شهری ( نمونه موردی: باغشهر مراغه طی سال های 1380 تا 1390)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 10، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 15-27
رسول قربانی؛ راضیه تیموری؛ علیرضا جدیدیان؛ نعیمه ترکمن نیا

5

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان داراب

اکوسیستم های طبیعی ایران
دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-58
مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار؛ مهدی صادقی

6

ارزیابی حساسیت اراضی منطقه جازموریان به بیابان‌زایی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-44
مجتبی سلیمانی ساردو؛ علی طویلی؛ عباس علی پور؛ سید مصطفی هاشمی

7

ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در توسعه فضایی شهرکرمانشاه با استفاده GIS و RS (مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 9، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 45-57
مجید شمس؛ طیبه کرمی نژاد

8

ارزیابی نقش کاربری اراضی بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در حوضه لاجان

اکوسیستم های طبیعی ایران
دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-99
رحمان محمود حسن؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ لیلا غلامی

9

آشکارسازی تغییرات جنگل بلوط با استفاده از طبقه بندی شیءگرای تصاویر چند زمانه لندست (مطالعۀ موردی: جنگل‌های شمال استان ایلام)

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 92-110
هاشم رستم زاده؛ صدراله دارابی؛ هژار شهابی

10

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شهرستان تالش)

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی
دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14
شهرام امیرانتخابی؛ فرهاد جوان؛ حسن حسنی مقدم

11

انتخاب بهترین روش طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره لندست 8(مطالعه موردی حوضه آبخیز بهشت گمشده، استان فارس)

اکوسیستم های طبیعی ایران
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-97
محمد کاظمی؛ احمد نوحه گر؛ میرداد میردادی

12

بررسی ارتباط بین پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی حوضه آبخیز سرداب و بیدسبحان- استان فارس

جغرافیای طبیعی
دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 51-66
سعید نگهبان؛ مرضیه مکرم

13

بررسی ارتباط بین دما، شار تابش خالص با خصوصیات بیوفیزیکی و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-96
محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز مقدم

14

بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 69-86
خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پر همت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی

15

بررسی تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت آب زیرزمینی با تاکید بر کاتیون ها و آنیون های اصلی (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر)

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 49-66
زهرا فرزانه دیزج؛ زهرا زنگنه سیردری؛ تورج نصرآبادی؛ مجتبی صیادی

16

بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در وقوع جرایم مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 8، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 127-146
سید علی حسینی؛ رضا ویسی؛ سجاد احمدی

17

بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-77
بهروز احمدی؛ اردوان قربانی؛ طاهر صفرراد؛ بهروز سبحانی

18

پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة موردی: شهرستان شهریار)

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-13
زهره داودی منظم؛ علی حاجی نژاد؛ محسن عباس نیا؛ سیما پورهاشمی

19

پایش تغییرات کاربری اراضی / پوشش با استفاده از شاخص های شدت تغییرات، درجه پویایی و مقایسه پس از طبقه بندی

اکوسیستم های طبیعی ایران
دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 123-136
محمد زارع؛ تیمور تیموریان؛ محمدحسن جوری

20

پایش سازگاری کاربری های اراضی با برنامه ریزی صنعتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: شهرستان ساری)

آمایش محیط
دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 169-190
رضا لحمیان

21

پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-91
وجیهه قربان نیا خیبری؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین

22

تأثیر عوامل طبیعی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)
دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 91-114
علی شکور؛ رفعت شکری

23

تحلیل پراکنش افقی منطقه 12 تهران در سال 1390و تاثیر ان بر توزیع کاربری ها

فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-18
احمد پوراحمد؛ شهلا عباسی

24

تغییر کاربری اراضی مرتعی به زمین های زراعی آبی و دیم و اثر آن بر ویژگی های مهم خاک در منطقه میانه

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-50
ناصر نظری

25

تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز کفتاره اردبیل با استفاده از تفسیر چشمی و رقومی تصویرETM+

اکوسیستم های طبیعی ایران
دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-43
اردوان قربانی؛ فرنوش اسلمی؛ سعید احمدآبادی؛ سحر غفاری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.