نویسنده = رسول قربانی
تعداد مقالات: 6

1

اندازه‌گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون (الکترولیت و غیر الکترولیتها) تاسماهی ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 29-37
سید‌احمد شهیدی یاساقی؛ محمد مازندرانی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ رسول قربانی؛ نرگس سلیمانی

2

بررسی تغذیه با مخمر ساکارومایسس سروزیا (Saccharomyces cerevisiae) به عنوان پروبیوتیک، بر مقاومت در برابر تنش با شوری و بافت شناسی دستگاه گوارش بچه ماهیان نورس قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 39-47
ملوک پورامینی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مرتضی علیزاده

3

تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32
نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی

4

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﺑﭽﻪﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ(Rutilus rutilus caspicus) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺠﻮال اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-90
حسین بیشه؛ رسول قربانی؛ سیدعباس حسینی؛ مسعود ملایی

5

مطالعه پاسخ های رفتاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت های مختلف آمونیاک محلول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-90
احمد محمدی یلسوئی؛ عبدالمجید حاجی‌مرادلو؛ رسول قربانی؛ ولی اله جعفری

6

ﮐﻢترین غلظت موثر (MIC)، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ غلظتﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻗﺎرچ زدﮔﯽ ﺗﺨﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻻرو ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ (Acipenser persicus)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12
عباسعلی آقایی مقدم؛ رسول قربانی؛ سارا حق پرست


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.