1.

اندازه‌گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون (الکترولیت و غیر الکترولیتها) تاسماهی ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 29-37
سید‌احمد شهیدی یاساقی؛ محمد مازندرانی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ رسول قربانی؛ نرگس سلیمانی

2.

بررسی تغذیه با مخمر ساکارومایسس سروزیا (Saccharomyces cerevisiae) به عنوان پروبیوتیک، بر مقاومت در برابر تنش با شوری و بافت شناسی دستگاه گوارش بچه ماهیان نورس قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 39-47
ملوک پورامینی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مرتضی علیزاده

3.

تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32
نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی

4.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﺑﭽﻪﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ(Rutilus rutilus caspicus) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺠﻮال اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-90
حسین بیشه؛ رسول قربانی؛ سیدعباس حسینی؛ مسعود ملایی

5.

مطالعه پاسخ های رفتاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت های مختلف آمونیاک محلول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-90
احمد محمدی یلسوئی؛ عبدالمجید حاجی‌مرادلو؛ رسول قربانی؛ ولی اله جعفری

6.

ﮐﻢترین غلظت موثر (MIC)، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ غلظتﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻗﺎرچ زدﮔﯽ ﺗﺨﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻻرو ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ (Acipenser persicus)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12
عباسعلی آقایی مقدم؛ رسول قربانی؛ سارا حق پرست


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.