1.

اثرات حلال و وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس Cd-PAN به قدرت یونی در محیط‌ میسلی-آبی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-50
مجید محمد حسینی؛ مهدی رحیمی؛ مهدی نکوئی؛ حسین علی مشایخی

2.

پیش بینی دمای بحرانی برخی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 54-63
مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ حمید رضا برزگر؛ مهدی رحیمی

3.

تحلیل و بررسی کنفورماسیونی دی‌پپتید محافظت شده For-L-Ser-L-Ala-NH2 با استفاده از محاسبات کوانتومی: مطالعه‌ای به روش DFT

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 17-29
بهزاد چهکندی؛ رضوان محمدآبادی؛ مهدی نکوئی

4.

تعیین ثوابت تشکیل مولیبدن (VI) با آمینو اسید دی- ال- فنیل آلانین در محیط میسلی-آبی و قدرت- های یونی متنوع به روش طیف نورسنجی

دوره 3، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 7-20
مجید محمد حسینی؛ مهدی نکوئی

5.

جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 59-66
مجید محمد حسینی؛ مهدی نکوئی؛ بهزاد چهکندی؛ حسین علی مشایخی؛ مهدی رحیمی

6.

روش های محاسباتی و کمومتریکس ساده و قابل اعتماد جهت پیشگوئی شاخص های بازداری کواتس ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ی روغن اسانسی فرار Pistacia atlantica Desf

دوره 4، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-22
مجید محمد حسینی؛ مهدی نکوئی

7.

روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی سمیت برخی از مشتقات فنل ها و آنیلین ها با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتمی و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 17، بهار 1395، صفحه 45-54
مهدی نکوئی؛ سید محسن بابازاده

8.

روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR

دوره 6، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 17-33
مهدی نکوئی؛ مهدی مهام؛ بهزاد چهکندی؛ محسن بابازاده

9.

روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR

دوره 6، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 17-33
مهدی نکوئی؛ مهدی مهام

10.

کاربرد استخراج با امواج میکروویو جهت جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karelبه روش اسپکترومتری جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی

دوره 4، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 43-51
مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی

11.

مدلسازی توانمند با استفاده از رابطه‌ی کمی ساختار- ویژگی (QSPR) جهت پیش بینی فشاربخار (VPs) برخی از ترکیبات آلی به روش کالیبراسیون چند متغیره

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 27-34
مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی

12.

مدلسازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت (QSPR) ، جهت پیش بینی مقادیرآنتالپیتبخیر دسته وسیعی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های ساختاری

دوره 3، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 27-35
مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی

13.

مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی قطبیت حلال با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک‌کوانتومی و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 29، بهار 1398، صفحه 37-52
مهدی نکوئی؛ بهزاد چهکندی

14.

مطالعه ارتباط کمی ساختار – فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین در درمان سرطان پوست با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

دوره 8، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 49-65
مهدی نکوئی؛ فاطمه شمس

15.

وابستگی ثابت‌های‌ تشکیل کمپلکس‌ کادمیم(II)-4- (2- پیریدیل آزو)- رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش اسپکتروفوتومتری

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 59-68
مجید محمد حسینی؛ مهدی نکوئی؛ مهدی رحیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.