نویسنده = صادق زیباکلام
تعداد مقالات: 3

1

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 31-49
صادق زیباکلام؛ حسین اصبغی؛ داوود افشاری

2

رابطه ایران و آمریکا در سالهای 2331-2331؛ کمونیسم یا نفت

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 67-96
صادق زیباکلام؛ داوود افشاری؛ حسین اصبغی

3

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 25-42
صادق زیباکلام؛ محمدرضا عبداله پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.