50951.

ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله میرعبدالفتاح حسینی مراغه‌ای

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 163-183
رشید رکابیان

50952.

ولایت محبت در اشعار مولانا

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 274-293
ماه نظری

50953.

ولت و توسعه سیاسی در مالزی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 153-179
رضا شیرزادی

50954.

ولدنامه در سایة مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 40-74
امیدوار مالملی

50955.

ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 157-189
فرح ترکمان؛ محمدرضا نعیمی

50956.

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ

دوره 3، شماره 11، بهار 1390، صفحه 143-170
سیدحسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

50957.

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻯ قدرتﻓﺮﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻰ باران به روش فورنیهبا استفاده از برخی روﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥﻳﺎﺑﻰ(مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14
حسن احمدی

50958.

ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 145-162
ابراهیم توفیق؛ امیر رضا رضی سنجانی

50959.

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 175-198
رضا شیرزادی؛ الهام سخایی

50960.

α-Amylase inhibition and antioxidant activity of Singhnad Guggul in vitro

دوره 4، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 59-62
Ashok Kumar B.S؛ Saleemulla Khan؛ Gopi Setty Saran؛ Naveen Kumar؛ Lokanath V

50961.

α-Melanocyte-stimulating hormone directly increases the plasma calcitonin level and involves calcium metabolism in goldfish

دوره 10، شماره 3، آذر 2018، صفحه 283-292
Takahiro Ikari؛ Yuki Kobayashi؛ Yoichiro Kitani؛ Toshio Sekiguchi؛ Masato Endo؛ Akira Kambegawa؛ Kiyoshi Asahina؛ Atsuhiko Hattori؛ Yoshiaki Tabuchi؛ Thumronk Amornsakun؛ Kanta Mizusawa؛ Akiyoshi Takahashi؛ Nobuo Suzuki

50962.

β-Cyclodextrain sulfonic acid as a biodegradable solid catalyst in benzoxanthenes synthesis

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 35-39
Mina Cheraghchi؛ Ali.R Kiasat؛ Rashid Badri

50963.

β-Cyclodextrin conjugated imidazolium cation: A neutral, eco-friendly and water-miscible dicationic ionic liquid in the regioselective ring opening of epoxides

دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 153-159
Fatemeh Moheiseni؛ Ali Reza Kiasat

50964.

β-elimination mechanism of trifluoro[fluoro(methyl)germyl]silane: A theoretical study

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

50965.

[γ-Fe2O3-HAp-(CH2)3-NHSO3H] nanoparticles as a highly efficient and magnetically separable catalyst for green one-pot synthesis of 4(3H)-Quinazolinones

دوره 6، شماره 5، زمستان 2015، صفحه 473-478
M. Dadgar؛ N. Milani Kalkhorani

50966.

λ-Symmetry method and the Prelle-Singer method for third-order differential equations

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 29-42
Khodayar Goodarzi

50967.

  English Comparative Forms in Iranian Textbooks Compared to Textbooks Developed by Native Material Developers

دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 84-94
Ghazaleh Shafeniya؛ AhmadReza Lotfi

50968.

 بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ترس از جرم و پیامدهای آن(مورد مطالعه: شهروندان 18 سال و بالاتر اهواز)

دوره 12، شماره 1، بهار 1394
عبدالحسین نبوی

50969.

 بررسی  اثر حفاظتی ویتامین Cبر بافت و عملکرد کبد نوزادان ماده موش­های صحرائی تیمار شده با استات سرب

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 35-43
مرضیه سلطانیان؛ مهرداد شریعتی؛ اسفندیار شریفی

50970.

  مقایسه تأثیر گذاری ارزش های سنتی و مدرن در گرایش به باروری در دونسل پیاپی1393در شهر سنندج درسال (1344-1363،1378-1364)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394
سید محمد سید میرزایی؛ حیدر ارشدی

50971.

 نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 93-109
رحمت‌الله معظمی گودرزی؛ علی شیخ الاسلامی

50972.

       مهدویت در عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395
بهروز رومیانی؛ معصومه بخشی زاده؛ اسماعیل عبداللهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.