50951.

ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393
دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری؛ سارا زمانی رنجبر گرمرودی

50952.

ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله میرعبدالفتاح حسینی مراغه‌ای

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 163-183
رشید رکابیان

50953.

ولایت محبت در اشعار مولانا

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 274-293
ماه نظری

50954.

ولت و توسعه سیاسی در مالزی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 153-179
رضا شیرزادی

50955.

ولدنامه در سایة مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1385، صفحه 40-74
امیدوار مالملی

50956.

ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ (مطالعه موردی جوانان 29-15 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل1391)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 157-189
فرح ترکمان؛ محمدرضا نعیمی

50957.

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ

دوره 3، شماره 11، بهار 1390، صفحه 143-170
سیدحسین سیف زاده؛ احد نوری اصل

50958.

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻯ قدرتﻓﺮﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻰ باران به روش فورنیهبا استفاده از برخی روﺵﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥﻳﺎﺑﻰ(مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14
حسن احمدی

50959.

ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان: ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ آﺟﻮداﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390، صفحه 145-162
ابراهیم توفیق؛ امیر رضا رضی سنجانی

50960.

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی توسعه در ایران( 1368-1390)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1390، صفحه 175-198
رضا شیرزادی؛ الهام سخایی

50961.

α-Amylase inhibition and antioxidant activity of Singhnad Guggul in vitro

دوره 4، شماره 2، پاییز 2013، صفحه 59-62
Ashok Kumar B.S؛ Saleemulla Khan؛ Gopi Setty Saran؛ Naveen Kumar؛ Lokanath V

50962.

α-Melanocyte-stimulating hormone directly increases the plasma calcitonin level and involves calcium metabolism in goldfish

دوره 10، شماره 3، آذر 2018، صفحه 283-292
Takahiro Ikari؛ Yuki Kobayashi؛ Yoichiro Kitani؛ Toshio Sekiguchi؛ Masato Endo؛ Akira Kambegawa؛ Kiyoshi Asahina؛ Atsuhiko Hattori؛ Yoshiaki Tabuchi؛ Thumronk Amornsakun؛ Kanta Mizusawa؛ Akiyoshi Takahashi؛ Nobuo Suzuki

50963.

β-Cyclodextrain sulfonic acid as a biodegradable solid catalyst in benzoxanthenes synthesis

دوره 1، شماره 3، تابستان 2011، صفحه 35-39
Mina Cheraghchi؛ Ali.R Kiasat؛ Rashid Badri

50964.

β-Cyclodextrin conjugated imidazolium cation: A neutral, eco-friendly and water-miscible dicationic ionic liquid in the regioselective ring opening of epoxides

دوره 7، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 153-159
Fatemeh Moheiseni؛ Ali Reza Kiasat

50965.

β-elimination mechanism of trifluoro[fluoro(methyl)germyl]silane: A theoretical study

دوره 9، شماره 4، زمستان 2017

50966.

[γ-Fe2O3-HAp-(CH2)3-NHSO3H] nanoparticles as a highly efficient and magnetically separable catalyst for green one-pot synthesis of 4(3H)-Quinazolinones

دوره 6، شماره 5، زمستان 2015، صفحه 473-478
M. Dadgar؛ N. Milani Kalkhorani

50967.

λ-Symmetry method and the Prelle-Singer method for third-order differential equations

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 29-42
Khodayar Goodarzi

50968.

  English Comparative Forms in Iranian Textbooks Compared to Textbooks Developed by Native Material Developers

دوره 1، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 84-94
Ghazaleh Shafeniya؛ AhmadReza Lotfi

50969.

 بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ترس از جرم و پیامدهای آن(مورد مطالعه: شهروندان 18 سال و بالاتر اهواز)

دوره 12، شماره 1، بهار 1394
عبدالحسین نبوی

50970.

 بررسی  اثر حفاظتی ویتامین Cبر بافت و عملکرد کبد نوزادان ماده موش­های صحرائی تیمار شده با استات سرب

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 35-43
مرضیه سلطانیان؛ مهرداد شریعتی؛ اسفندیار شریفی

50971.

  مقایسه تأثیر گذاری ارزش های سنتی و مدرن در گرایش به باروری در دونسل پیاپی1393در شهر سنندج درسال (1344-1363،1378-1364)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394
سید محمد سید میرزایی؛ حیدر ارشدی

50972.

 نگاهی نو به نسبت وحدت شخصی و وحدت تشکیکی وجود

دوره 3، شماره 9، دی 1385، صفحه 93-109
رحمت‌الله معظمی گودرزی؛ علی شیخ الاسلامی

50973.

       مهدویت در عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395
بهروز رومیانی؛ معصومه بخشی زاده؛ اسماعیل عبداللهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.